Rodzaje zabezpieczeń w umowach najmu biur

Każda umowa zakłada pewną dozę zaufania obu stron wobec siebie, jednakże trudno traktować ją jako bazę, szczególnie w przypadku umowy zawieranej między obcymi dla siebie osobami. W sytuacji wynajmu biura, czy też innej nieruchomości za każdym razem wynajmujący jest stroną, która potencjalnie naraża się na większe straty ze względu na to, że ze swojej strony oferuje nieruchomość, której wartość przekracza ustaloną umownie kwotę najmu. Pomimo tego, że Kodeks Cywilny obejmuje najemcę szeregiem praw, które chronią go w szeregu różnych sytuacji, które mogą wydarzyć się w ramach umowy najmu, wynajmującemu oddano do dyspozycji szereg narzędzi zabezpieczających go przed niedotrzymaniem warunków umowy przez najemcę.

Gwarancja bankowa

Jest to sposób zabezpieczenia umowy najmu, który do zabezpieczenia nie zobowiązuje żadnej ze stron umowy. Gwarancję dla wynajmującego stanowi w tym przypadku bank, który w formie pisemnej składa zobowiązanie do zapłacenia określonej w gwarancji kwoty pieniężnej na rzecz wynajmującego. Dzieje się to w przypadku, w którym najemca nie dopełnia zobowiązań ustalonych przez obie strony w gwarancji bankowej. Warto zaznaczyć, że pomimo tego, że gwarancja uwzględnia najemcę w swoich postanowieniach, nie stanowi on strony umownej — są nimi wynajmujący oraz bank. Istnieje wiele zalet gwarancji bankowej, zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy. Dla wynajmującego jest to pewność, że w przypadku niedopełnienia zobowiązań może liczyć on na pewną rekompensatę finansową, niezależnie od działań najemcy. Niestety gwarancja bankowa nie jest łatwa do uzyskania, ponieważ jest przyznawana jedynie podmiotom o dużej wiarygodności finansowej, co z kolei stanowi duży atut dla najemcy, który zyskuje automatycznie pewność względem wiarygodności drugiej strony umowy.

Kaucja

Kaucja, znana też jako depozyt finansowy to najpowszechniejszy instrument zabezpieczenia umowy najmu. Jest on podstawą w przypadku umów najmu na rynku mieszkaniowym, sytuacja kształtuje się bardzo podobnie w przypadku umów najmu komercyjnego. Kaucja jest instrumentem niezwykle uniwersalnym, ponieważ pełni wiele funkcji jednocześnie. Na samym początku stanowi swego rodzaju przypieczętowanie umowy, tworząc sytuację, w której wynajmujący zyskuje pewność, że najemca jest zainteresowany najmem nieruchomości. Ponadto depozyt finansowy stanowi też zabezpieczenie dla wynajmującego, jeżeli najemca nie dopełni swoich zobowiązań. Przykładem takiej sytuacji może być nieuiszczenie opłaty za media, która może zostać pokryta z kaucji, jednakże musi ona zostać uzupełniona do ustalonej wysokości w określonym terminie. Wysokość depozytu finansowego w przypadku najmu komercyjnego najczęściej stanowi 3-krotność miesięcznej opłaty najmu. Instrument ten zgodnie ze swoją nazwą ulega zwrotowi w okresie 2-3 miesięcy po zakończeniu umowy najmu.

Poręczenie

Poręczenie stanowi instrument zabezpieczający umowę najmu, który w stosunki między wynajmującym oraz najemcą, włącza osobę trzecią występującą z ramienia najemcy.  Polega ono na tym, że na wybraną przez najemcę osobę zostaje nałożona odpowiedzialność finansowa w przypadku niewywiązania się najemcy ze swoich zobowiązań. W przypadku pokrycia zobowiązań przez poręczyciela najemca jest zobowiązany uregulować swój dług wobec poręczyciela. Z uwagi na swoją naturę jest to forma zabezpieczenia, która może być wykorzystywana jako towarzysząca dla uzyskania dodatkowej pewności. Częstym sposobem wykorzystania poręczenia jest sytuacja, w której wynajmujący chce zawrzeć umowę najmu z najemcą, którego wiarygodność jest ograniczona przez charakterystykę firmy, np. młoda spółka rozpoczynająca swoją działalność.